Naši zákazníci v oblasti konzultačních služeb a poradenství vždy dostanou to, co skutečně potřebují.

Poskytování našich služeb je vždy řešeno s využitím projektových postupů. Společnost PragoData Consulting, s.r.o., má interní normy pro standardizované a unifikované procesy řízení služeb pro naše klienty.

Poskytujeme konzultační, analytické a poradenské služby v následujících oblastech:

Tvorba a aktualizace strategií a koncepcí v oblasti informačních technologií

Konzultační služby orientujeme právě na otázky související se strategickým a metodickým řízením rozvoje informačních technologií, ať už se jedná o strategii rozvoje ICT prostředí jednotlivé organizace, obce (např. strategie SmartCity), kraje nebo na celostátní úrovni v rámci některého z resortů zastřešovaného jednotlivými ministerstvy.

Legislativní úprava oblasti informačních systémů veřejné správy klade důraz na informační koncepci jako soubor pravidel a postupů pro řízení jejich bezpečnosti a kvality při jejich pořizování, vytváření a provozování. Dlouhodobým řízením informačních systémů je pak míněn proces, který zahrnuje navrhování, realizaci, kontrolu dodržování a revizi informační koncepce.

Informační technologie jsou však strategicky řízeny i v mnoha organizacích mimo sektor veřejné správy. Proto nabízíme zpracování komplexních informačních strategií s výhledem na 3-5 let, které efektivně naplánují rozvoj vašeho ICT prostředí včetně harmonogramu transformačních projektů a jejich rozpočtu.

Řízení projektů implementace ICT

Realizace informační strategie je zpravidla zajišťována realizačními projekty. Důsledné dodržování pravidel projektového řízení je předpokladem pro dosahování projektových cílů.

Realizace projektů implementace ICT je pro většinu organizací mimořádnou situací, na kterou není vybavena interními lidskými zdroji. Projekty jsou často pokrývány jako práce navíc pracovníky, kteří zabezpečují běžné činnosti organizace, čímž dochází k jejich přetěžování a stresování.

Zajistíme pro vás metodickou přípravu jednotlivých projektů, asistenci při smluvních jednáních, definici a obsazení základních projektových rolí na straně odběratele a oponenturu základních projektových a smluvních dokumentů.

Zastupování zadavatele při řízení projektu, účast v orgánech projektu a odpovědnost za dosažení projektových cílů s plným využitím všech projektových, smluvních i legislativních instrumentů jsou pak logickým pokračováním našich služeb.

Společnost PragoData má vnitřně standardizované a unifikované procesy řízení projektů, vytvořené na základě celosvětově uznávané metodiky PRINCE2.

Zpracování systémových analýz a technických specifikací

Mezikrokem mezi návrhem projektu v rámci informační strategie a řízením projektu implementace ICT je detailní specifikace projektu. Provedeme pro vás analýzu uživatelských požadavků a zpracujeme technickou specifikaci tak, aby odpovídala v maximální možné míře aktuálním potřebám vaší organizace.

Podnikové procesy – metodika, analýzy, optimalizace

Analýza procesů, vyhledání vlastníků a dalších procesních rolí, návrh optimalizace procesů, jejich mapování na organizační strukturu a návrh efektivní informační podpory – i tyto aktivity jsou součástí nabídky našich služeb.

Tyto techniky vám mohou přinést významné zvýšení efektivity činností a úspory v oblasti lidských zdrojů, a tím budou mít efektivní dopad na ekonomiku vaší organizace.

Příprava a realizace zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Nabízíme vám služby v oblasti administrace zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. Tyto služby zahrnují zejména asistenci při přípravě zadávací dokumentace, výkon funkce zadavatele veřejných zakázek a další služby související s výběrem dodavatele.

Příprava projektů financovaných z fondů EU a dotační management

Zajistit financování vybraných aktivit z fondů EU znamená zvládnout projektovou přípravu i pečlivou dokumentaci a administraci těchto projektů v souladu s náročnými metodickými předpisy. Osvobodíme Vás od těchto povinností a umožníme Vám soustředit se na věcnou podstatu realizovaných projektů.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku.

Jsme certifikovaným Moodle partnerem pro Českou republiku